Informácie o projekte

Dokumenty a zmluvy súvisiace s projektom MISSEN

Mgr. Vladimír Repiský má schválený projekt s názvom „Omšenský kulturák“, na ktorý získal podporu zo zdrojov Európskej únie a národných zdrojov a to prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP):

Kód výzvy: IROP-PO3-SC31-2016-5

Prioritná os: 3. Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch.

Špecifický cieľ: 3.1 Stimulovanie podpora udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických inovácií.

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku nadobudla účinnosť dňa 10.01.2020 a schválená výška príspevku je 165 872,66 EUR.

Začatie realizácie projektu: 1.2021

Ukončenie realizácie projektu: 12.2021

Hlavným cieľom projektu je stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v sektore kultúrneho priemyslu prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia realizáciou hlavných aktivít, pre rozvoj kreatívneho talentu a netechnologických inovácií. Tieto ciele budú dosiahnuté prostredníctvom obstarania technického vybavenia a marketingových aktivít.

Projekt zahŕňa tieto aktivity:

Aktivita 1: Obstaranie hmotného a nehmotného majetku nevyhnutných pre výrobu a inovácie.

  • Zmluva o dielo ŽISS - Žilinská stavebná spoločnosť, s.r.o.
  • Záznam z prieskumu trhu
  • Zmluva o poskytnutí VO
  • Zmluva o poskytnutí služieb PM
  • Technické vybavenie pre projekt Omšenský kulturák
  • Zmluva – obstaranie technického vybavenia pre projekt Omšenský kulturák
  • Zmluva – obstaranie tovarov „javisko a pódium“ pre projekt Omšenský kulturák
  • Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve „javisko a pódium“ pre projekt Omšenský kulturák
  • Zmluva – obstaranie interiérového vybavenia pre projekt Omšenský kulturák