fbpx

Informácia o realizácii projektu

Mgr. Vladimír Repiský má schválený projekt s názvom „Omšenský kulturák“, na ktorý získal podporu zo zdrojov Európskej únie a národných zdrojov a to prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP):

Kód výzvy: IROP-PO3-SC31-2016-5

Prioritná os: 3. Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch.

Špecifický cieľ: 3.1 Stimulovanie podpora udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických inovácií. 

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku nadobudla účinnosť dňa 10.01.2020 a schválená výška príspevku je 165 872,66 EUR. Začatie realizácie projektu: 3.2020 – ukončenie realizácie projektu: 2.2021. Hlavným cieľom projektu je stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v sektore kultúrneho priemyslu prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia realizáciou hlavných aktivít, pre rozvoj kreatívneho talentu a netechnologických inovácií. Tieto ciele budú dosiahnuté prostredníctvom obstarania technického vybavenia a marketingových aktivít. Projekt zahŕňa tieto aktivity: – Aktivita 1: Obstaranie hmotného a nehmotného majetku nevyhnutných pre výrobu a inovácie.